Số đối xứng


Mn giúp mình bài này với ạ @@
Nhóm những người yêu thích vẻ đẹp của sự cân xứng trong cuộc sống đang thảo luận với nhau về số tự nhiên "ĐẸP". Một số tự nhiên gọi là đối xứng nếu như ta đọc nó từ trái qua phải cũng giống như khi đọc nó từ phải qua trái. Một số tự nhiên là "ĐẸP" đối với họ nếu nó đối xứng và có tổng các chữ số chia hết cho S (S là số thành viên của nhóm). Yêu cầu: Hãy giúp họ đếm xem trong các số nguyên dương không vượt quá N có bao nhiêu số là số "ĐẸP".
Dữ liệu vào từ file văn bản NUMBER.INP:
- Dòng đầu tiên chứa số N
- Dòng thứ hai chứa số nguyên dương S ( 0< S < 109)
Kết quả ghi ra file văn bản NUMBER.OUT: Chỉ một số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán.
Ví dụ: NUMBER.INP
123 2
NUMBER.OUT
15
Giới hạn:
Sub1: N<=10e6
Sub2 : N<=10e12
Người đăng : minhratnhattt
Nhớ chia sẻ bài viết cho mọi người cùng xem nhé